WŁADZE SPÓŁKI:

 

Zgromadzenie Wspólników:

Leszek Hądzlik

 Rada Nadzorcza:

Krzysztof Banach - przewodniczacy

Sylwester Mierzejewski - wiceprzewodniczący

Edgar Beneš

Ireneusz Dymarski

Dariusz Burzyński

Krzysztof Pogorzelski

Franciszek Stanisław Wyrębski

Zarząd:

Stanisław Kautz - prezes zarządu

 

INFORMACJE REJESTROWE:

Polska Federacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Polska Federacja Sp. z o.o.)

ul. Żurawia 22, 00-515 Warszawa,

NIP: 701-01-49-440

REGON: 141596839

Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000313969

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego:  80.000,00 zł, kapitał wpłacony w całości.